Sastavi tročlanih povjerenstava za doktorande PDS "Neuroznanost"

Za svakog studenta određuje se posebno povjerenstvo od tri člana, od kojih je jedan obavezno voditelj laboratorija u kojem se izrađuje disertacija, koji prate savjetuju i surađuju s doktorandom sve do obrane disertacije. Kandidat zajedno s mentorom bira istraživačku temu do kraja prve godine studija.

 

Mihovil Pletikos, dr.med

 1. Prof.dr.sc. Mario Vukšić
 2. Prof.dr.sc. Miloš Judaš, mentor
 3. Akademik Ivica Kostović

Ivan Bohaček, dr.med

 1. Prof.dr.sc. Goran Šimić
 2. Prof.dr.sc. Srećko Gajović, mentor
 3. Prof.dr.sc. Hrvoje Banfić

Katarina Kapuralin, dipl.biol.

 1. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
 2. Prof.dr.s.c Srećko Gajović, mentor
 3. Prof.dr.sc. Branimir Jernej
  • Naslov doktorske disertacije: "Izražaj gena Stam2 u živčanom sustavu miša određen na razini mRNA, bjelančevine, te pomoću lacZ reporterskog sustava"
  • Disertacija uspješno obranjena 20.07.2012. godine
  • Voditelj: prof.dr.sc. Srećko Gajović

Fadi Almahariq, dr.med

 1. Prof.dr.sc. Miloš Judaš
 2. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek, mentor
 3. Prof.dr.sc. Svjetlana Kalanj-Bognar

Martina Musović, dr.med.

 1. Prof.dr.sc. Srećko Gajović
 2. Prof.dr.sc. Neven Henigsberg, mentor
 3. Prof.dr.sc. Marijan Klarica

Dražen Ažman, dr.med.

 1. Prof. dr.sc Miloš Judaš- komentor
 2. Prof.dr.sc. Vida Demarin, mentor
 3. Prof.dr.sc. Goran Šimić

Raphael Bene, dr.med.

 1. Prof. dr.sc Miloš Judaš- komentor
 2. Prof.dr.sc. Vida Demarin, mentor
 3. Prof.dr.s.c Mario Vukšić

Slađana Zlatarević Stanić, dr.med.

 1. Prof.dr.s.c Goran Šimić
 2. Prof. dr. sc. Mate Mihanović, mentor (komentorstvo prof. dr. sc. Neven Henigsberg)
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

Ana Katušić, profesor rehabilitator

 1. Akademik Ivica Kostović
 2. Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak, mentor
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek