Sastavi tročlanih povjerenstava za doktorande PDS "Neuroznanost"

Za svakog studenta određuje se posebno povjerenstvo od tri člana, od kojih je jedan obavezno voditelj laboratorija u kojem se izrađuje disertacija, koji prate savjetuju i surađuju s doktorandom sve do obrane disertacije. Kandidat zajedno s mentorom bira istraživačku temu do kraja prve godine studija.

 

Tihana Džombeta, dr.med.

 1. Prof. dr. sc. Miloš Judaš
 2. Prof.dr.sc. Božo Krušlin, mentor
 3. Prof. dr.sc. Goran Šimić

Nina Kosi, dr.med.

 1. Prof.dr.sc. Srećko Gajović
 2. Doc.dr.sc. Dinko Mitrečić, mentor
 3. Prof.dr.sc. Svjetlana Kalanj-Bognar

Ivana Opačak, profesor logoped

 1. Prof.dr.sc. Miloš Judaš
 2. Prof.dr.sc. Marta Ljubešić, mentor
 3. Doc.dr.sc. Milan Radoš

Danira Bažadona, dr. med

 1. Prof.dr.sc. Marijan Klarica
 2. Prof.dr.sc. Goran Šimić, mentor
 3. Doc.dr.sc. Milan Radoš