Prof. dr. sc. Miloš Judaš

Hrvatski institut za istraživanje mozga

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Prof. dr. sc. Miloš Judaš je redoviti profesor u trajnom zvanju neuroznanosti i anatomije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stalno je zaposlen na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga gdje je od 2000. godine pročelnik odsjeka za razvojnu neuroznanost i su-voditelj laboratorija za razvojnu molekularnu neurobiologiju. Na Medicinskom fakultetu obnaša dužnost prodekana za znanost i predsjednika od-bora za doktorate i znanstvena zvanja od 2005. godine. Od 2010. godine je potpred-sjednik Hrvatskog društva za neuroznanost. U dosadašnjoj karijeri objavio je više od 60 znanstvenih radova , 10 poglavlja u knjigama i jednu knjigu na engleskom jeziku. Autor je i udžbenika “Temelji neuroznanosti” koji je obavezna literatura kolegija “Temelji neuroznanosti. Njegovi radovi ukupno su citirani više od 1.090 puta.

Znanstveni interes profesora Judaša vezan je uz razvoj ljudskog mozga. Kao istraživač bio je suradnik i voditelj više domaćih i međunarodnih projekata, a tre-nutno je voditelj projekta Hrvatske zaklade za neuroznanost pod naslovom “Razvitak transkriptoma specifičnih populacija neurona u kortikalnim područjima ljudskog mozga bitnim za jezik i sustave zrcalnih neurona”. Ovaj projekt je nastavak i proširenje dugogodišnje suradnje profesora Judaša s profesorom Nenadom Šestanom (Yale University). Cilj ovoga projekta je prostorno-vremenska analiza transkriptoma subplate neurona te njihovim odraslim “potomcima” intersticijskim neuronima bijele tvari. Područja koja je obuh-vatila ova studija važni su za razvoj govora i sustav zrcalnih neurona. Subplate zona je ključna za normalan razvoj kortikalne mape i njezinih ulazno-izlaznih veza. Također u sklopu ovog projekta analizirat će se i ekspre-sija gena na staničnoj razini, tj. ekspresija u pojedinim staničnim populacijama. Metode koje će se koristiti u ovom projektu sežu od klasičnih histoloških metoda, preko mod-ernih metoda za vizualizaciju proteina (imu-nohistokemija) i mRNA (in situ hibridizacija) do suvremenih metoda za analizu ekspresije gena (microarray i real time PCR). Rezultati ovih istraživanja bit će javno dostupni u obliku virtualnih mikroskopskih preparata dostupnih na mrežnim stranicama Hrvatsk-og instituta za istraživanje mozga. 

 

Dr. sc. Goran Sedmak

Hrvatski institut za istraživanje mozga

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu