PRIJAVA PRIJEDLOGA DISERTACIJE

Studenti poslijediplomskog studija redovito upisani u doktorski studij mogu odmah po upisu u studij dostaviti Fakultetskom vijeću zahtjev za pokretanje postupka prijave prijedloga disertacije. Zahtijev se sa svom propisanom dokumentacijom dostavlja Odboru za disertacije, sukladno naputcima Odbora za disertacije.

Prijava prijedloga disertacije predaje se na obrascu DR.SC.-01A u 7 potpisanih primjeraka (9 primjeraka za ne-medicinare). Uz obrazac prilažu se i slijedeći popratni dokumenti:

Prilozi za Odbor za disertacije:

 1. Preslika diplome o završenom fakultetu (ovjeren od strane javnog bilježnika ili službe Fakulteta) – 2 primjerka
 2. Preslika indeksa upisanog doktorskog studija/škole (i original indeksa na uvid) – 2 primjerka
 3. Preslika ostalih diploma – diploma magistra znanosti, diploma o položenom specijalističkom ispitu i sl. (ovjeren od strane javnog bilježnika ili službe Fakulteta) -2 primjerka
 4. Po jedan primjerak (original ili preslika) svih relevantnih publikacija kandidata
 5. Preslika uplatnice ili potvrda o uplaćenom iznosu za pokretanje postupka (4.000,00 kn – Obrazac F1)

Prilozi za Etičko povjerenstvo:

 1. Originale Etičkih dopusnica svih ustanova u kojima će se obavljati istraživanje – 2 primjerka
 2. Obavijest za ispitanika (Informirani pristanak) – 2 primjerka
 3. Suglasnost za sudjelovanje – 2 primjerka

Dokumentacija za prijavu prijedloga disertacije predaje se na urudžbeni zapisnik Medicinskog fakulteta (Šalata 3). Prije predaje prijedloga disertacije kontaktirati administrativnu tajnicu Odbora za disertacije gđu. Maju Budanku radi izdavanja računa za uslugu pokretanja postupka stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

Nakon predaje potpune prijave prijedloga disertacije Odbor za doktorate i znanstvena zvanja predlaže stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga disertacije, a Etičko povjerenstvo utvrđuje sukladnost prijave prijedloga disertacije s etičkim normama i standardima Medicinskog fakulteta. Kandidat pristupa javnoj raspravi prijedloga disertacije u trajanju od 7 - 10 minuta (power point prezentacija) prema terminima određenim od strane Odbora za disertacije. Nakon provedene javne rasprave kandidat dostavlja Odboru za disertacije ispravljeni prijedlog disertacije na DR.SC.-01B obrascu u 7 nepotpisanih primjeraka (9 primjeraka za ne-medicinare) i ocjenu prijedloga disertacije na DR.SC.-02 obrascu u 3 potpisna primjerka od svih članova stručnog povjerenstva (5 primjeraka za ne-medicinare). Odbor za disertacije evaluira ispravljenju prijavu prijedloga disertacije te je može prihvatiti, vratiti na nadopunu ili odbaciti. Etičko povjerenstvo može izdati etičku dopusnicu, vratiti prijavu na nadopunu ili je odbaciti kao etički neprihvatljivu. Nakon pozitivnog mišljena Odbora za disertacije i izdane etičke dopusnice prijedlog prijave disertacije upućuje se Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta. Fakultetsko vijeće prijavu prijedloga disertacije može prihvatiti, vratiti na doradu ili odbaciti. Nakon što Fakultetsko vijeće prihvati prijedlog disertacije, prijava se upućuje na Senat Sveučilišta u Zagrebu koji disertaciju može prihvatiti pod istim ili promjenjenim naslovom ili odbaciti.  Prihvaćanjem prijedloga disertacije od strane Senata Sveučilišta uspješno je okončan postupak prijave prijedloga disertacije.

Detaljne upute za prijavu prijedloga doktorske disertacije možete pronaći ovdje - UPUTE ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA DISERTACIJE

 

PREDAJA GOTOVE DISERTACIJE

Pristupnici kojima je prihvaćen i odobren prijedlog disertacije dužni su u roku od pet godina od završetka nastave predmeta doktorskog studija, dostaviti Odboru za disertacije  na ocjenu i daljnji postupak neuvezani primjerak gotove disertacije. Po isteku ovog roka prijedlog disertacije podliježe postupku ponovne procjene prema uvjetima važećim u trenutku procjene. Neuvezani primjerak gotove disertacije može se dostaviti najranije 15 dana od datuma konačnog odobrenja prijedloga disertacije. Neuvezani primjerak disertacije predaje se uz pismenu suglasnost mentora. Kandidat predaje 4 neuvezana primjerka disertacije (6 primjeraka za ne-medicinare) i elektronsku verziju na CD-u. Odbor za doktorate i znanstvena zvanja predlaže Stručno povjerenstvo za ocjenu disertacije koje potvrđuje Fakultetsko vijeće. Stručno povjerenstvo ocjenjuje disertaciju i dostavlja Izvješće o ocjeni disertacije (2 potpisana primjerka od strane svih članova), sažetak izvješća (2 potpisana primjerka od strane svih članova) i elektronsku verziju dokumenata na CD-u u kojima predlaže da se disertacija prihvati, vrati na nadopunu ili odbaci. Odbor za doktorate i znanstvena zvanja na temelju ocijene stručnog povjerenstva predlaže Fakultetskom vijeću da se: ocjena i disertacija prihvate te predlaže Povjerenstvo za obranu disertacije, disertacija nadopuni ili disertacija odbaci. Fakultetsko vijeće prihvaća ocjenu i disertaciju te imenuje Povjerenstvo za obranu disertacije, vraća disertaciju na nadopuni ili odbacuje disertaciju.

 

JAVNA OBRANA DISERTACIJE

Studenti doktorskog studija, kojima je stručno povjerenstvo pozitivno ocijenilo neuvezeni primjerak gotove disertacije i Fakultetsko vijeće prihvatilo ocjenu i disertaciju, javnoj obrani gotove disertacije mogu pristupiti tek nakon što Odboru za disertacije i Fakultetskom vijeću predoče jasne dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta za pristupanje javnoj obrani gotove disertacije:

 1. Primjerak barem jednog tiskanog rada (ili probni otisak - galley proof's - odnosno ispis online verzije prihvaćenog rada) koji je objavljen u časopisu referiranom u "Current Contents" i s čimbenikom odjeka većim od jedan, na kojem je pristupnik prvi autor ili drugi autor ako je mentor prvi autor, a tema rada je vezana uz temu disertacije pristupnika.
 2. Primjerak ili preslike barem dva međunarodno recenzirana sažetka sa znanstvenih skupova.
 3. Popunjeni i ovjereni Zahtjev za bodovanje izvan nastavnih aktivnosti (III. bodovna skupina) prema kriterijima Medicinskog fakulteta (Upute za popunjavanje Zahtjeva i bodovanje III. bodovne skupine)

Nakon što je kandidat dokazao ispunjavanje svih uvjeta za pristupanje javnoj obrani disertacije, kandidat zakazuje javnu obranu disertacije te najkasnije 8 dana prije javne obrane predaje 9 uvezanih primjeraka disertacije (11 primjeraka za ne-medicinare) prema uputama Medicinskog fakulteta i konačnu elektronsku verziju disertacije na CD-u. Povjerenstvo za obranu disertacije nakon javne obrane pozitivno ocjenjuje izlaganje kandidata te predlaže Medicinskom fakultetu da predloži Sveučilištu u Zagrebu da se kandidatu dodjeli stupanj doktora znanosti ili negativno ocjenjuje izlaganje i odbija disertaciju.

U slučaju da je gotova disertacija negativno ocjenjena ili je javna obrana bila neuspješna, disertacija se odbija i kandidat može prijaviti novi prijedlog disertacije.

 

POTVRDA O STJECANJU AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI

Nakon uspješne javne obrane disertacije kandidat mora dostaviti Odboru za disertacije i znanstvena zvanja sljedeće dokumente:

 1. Izvješće o obrani disertacije (2 potpisana primjerka)
 2. Sažetak disertacije 1. člana Povjerenstva (15 - 18 redaka, 3 potpisana primjerka)
 3. Sažetak disertacije kandidata (1 - 2 stranice, 2 potpisana primjerka)
 4. Ispunjenu suglasnost za objavu disertacije
 5. Ispunjen statistički list Državnog zavoda za statistiku
 6. Dokaz o ispunjenoj elektronskoj aplikaciji za promociju
 7. Potvrdu o uplati troškova promocije (850,00 ili 450,00 Kn)

Nakon što kandidat dostavi sve potrebne dokumente izdaje se Potvrda o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti te time završava postupak stjecanja doktorata znanosti.

 

Postupak stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti sažeto je prikazan u hodogramu kojeg možete ovdje preuzeti - HODOGRAM

 

OBRASCI I DOKUMENTI:

 1. Prijedlog disertacije - obrazac DR.SC.-01A
 2. Ispravljeni prijedlog disertacije - obrazac DR.SC.-01B
 3. Ocijena prijedloga disertacije - obrazac DR.SC.-02
 4. Upute za prijavu prijedloga doktorske disertacije
 5. Uplata za uslugu pokretanja postupka stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti - obrazac F1
 6. Zahtjev za bodovanje izvan nastavnih aktivnosti - III. bodovna skupina
 7. Upute za popunjavanje zahtjeva za bodovanje izvan nastavnih aktivnosti - Upute za popunjavanje zahtjeva
 8. Kriteriji za bodovanje izvan nastavnih aktivnosti - Bodovi III. bodovne skupine
 9. Izvješće o obrani disertacije