Autori: Miloš Judaš & Ivica Kostović


Na ovoj stranici možete vidjeti sadržaj svih poglavlja udžbenika "Temelji Neurozanosti", te preuzeti cijeli udžbenik (ovdje) ili pojedinačna poglavlja.

 1. Razvojno porijeklo i temeljna podjela središnjeg živčanog sustava
  • Živčani sustav ima središnji i periferni dio
  • Dva temeljna dijela središnjeg živčanog sustava su mozak (encephalon) i kralježnična moždina(medulla spinalis)
  • Tri temeljna dijela mozga su moždano deblo (truncus encephalicus), mali mozak (cerebellum) i veliki mozak (cerebrum)
  • Poznavanje embrionalnog razvoja omogućuje nam potpuniju razdiobu temeljnih dijelova središnjeg živčanog sustava
 2. Stanična gtađa središnjeg živčanog sustava: neuroni i glija
  • Dvije temeljne vrste stanica u središnjem živčanom sustavu su neuroni i glija
  • Četiri glavna morfološka dijela neurona su dendriti, soma, akson i presinaptički aksonski završetak
  • Tri temeljne neurohistološke metode uveli su krajem prošlog stoljeća Camillo Golgi, Franz Nissl i Carl Weigert
  • Neuronske putove može se istražiti metodama što se temelje na prirodnoj pojavi aksonskog prenošenja
  • Glija stanice dijelimo na makrogliju (astrociti i oligodendrociti) i mikrogliju
  • Kromatoliza, degeneracija neurona i regeneracija ozlijeđenog aksona
 3. Morfogeneza i histogeneza središnjeg živčanog sustava i procesi razvojnog preustrojstva
  • Cijeli središnji živčani sustav se razvija od ektoderma
  • Histogenetski procesi uzrokuju rast neuralne cijevi, promjene njezinog oblika i promjene građe njezine stijenke
  • Razvojni stadiji su vremenski, a embrionalne zone prostorni pokazatelji za praćenje histogenetskih procesa
  • Histogenetske procese dijelimo na "progresivne" i reorganizacijske
  • Histogeneza moždane kore obilježena je pojavom posebnih fetalnih zona, a pojava kortikalne ploče označava prijelaziz embrionalnog u rano fetalno razdoblje
  • Bazalni gangliji telencefalona razviju se od ganglijskog brežuljka, a to je područje ključnoza patogenezu periventrikularnogkrvarenja uprijevremeno rođene djece
 4. Izgled i raspodijela sive i bijele tvari kralježnične moždine, moždanog debla i malog mozga
  • Kralježnična moždina je spinalni dio središnjeg živčanog sustava
  • Moždano deblo spaja kralježničnu moždinu s velikim i malim mozgom
  • Mali mozak ima koru, bijelu tvar, 4 parne duboke jezgre i 3 režnja s 10 režnjića što oblikuju središnji vermis i dvije bočne hemisfere
 5. Izgled i raspodijela sive i bijele tvari velikog mozga: međumozak, krajnji mozak i sustav moždanih komora
  • Veliki mozak (cerebrum) sastoji se od međumozga (diencephalon) i krajnjeg mozga (telencephalon)
  • Telencefalon je pogodno podijeliti u lateralni telencefalon i mediobazalni telencefalon
  • Četiri temeljna dijela telencefalona su: moždana kora, bijela tvar, bazalni gangliji i lateralne moždane komore
  • U omeđenju moždanih komora sudjeluju brojnestrukture telencefalona i diencefalona
  • Lobus limbicus je medijalni, rubni dio telencefalona što u luku okružuje diencephalon i corpus callosum
 6. Stanična biologija neurona
  • Neuron je signalna jedinica živčanog sustava
  • Put biosinteze, sekrecije, endocitoze i egzocitoze
  • Citoskelet neurona je dinamička struktura s nizom bitnih funkcija
  • Aksonsko prenošenje je dvosmjerno (anterogradno ili retrogradno), odabirno i brzo ili sporo
 7. Odabirna propusnost stanične membrane i ionski kanali
  • Lipidni dvosloj i uklopljeni proteini određuju bioelektrična svojstva membrane
  • Stanična membrana je odabirno propusna pregrada između stanice i njezine okoline
  • Brojnost, vrste i raspored ionskih kanala određuju električnu vodljivost membrane neurona
 8. Biofizički temelji ekscitabilnosti: Membranski i akcijski potencijal
  • Kretanje iona kroz membranu mijenja membranski potencijal
  • Teorijom sržnog vodiča tumačimo pasivna električna svojstva membrane
  • Nastanak i vođenje akcijskog potencijala
 9. Signalne molekule i signalni mehanizmi
  • Međustanični signali prenose se izravnim dodirom stanica ili izlučenim signalnim molekulama
  • Membrana odraslih neurona sadrži dvije glavne vrste receptora: ionotropne i metabotropne
  • Procesi fosforilacije i defosforilacije ciljnih proteina imaju ključnu ulogu u signalnim funkcijama neurona
  • Posebna uloga i homeostaza Ca2+ u neuronima
  • Neki vanjski signali mijenjaju ekspresiju gena odraslih neurona
  • Sažetak poglavlja: kratkoročne, srednjoročne i dugoročne posljedice aktivacije receptora
 10. Građa i funkcija sinapsi
  • Temeljni dijelovi kemijske sinapse su presinaptički element, sinaptička pukotina i postsinaptički element
  • Strukturu sinapsi moguće je povezati s njihovom funkcijom
  • Različite vrste sinapsi razmještene su po različitim dijelovima postsinaptičkog neurona
  • Egzocitoza je precizno nadzirani proces oslobađanja "kvantnih" količina neurotransmitera iz sinaptičkih mjehurića
  • Aktivacija ionotropnih receptora dovodi do izravnih promjena ionske propusnosti postsinaptičke membrane i nastanka postsinaptičkih potencijala
  • Mehanizmi presinaptičke i postsinaptičke inhibicije i facilitacije su različiti
  • Sinaptička integracija je vremensko i prostorno zbrajanje EPSP i IPSP u zoni okidanja
  • Sinaptička plastičnost: ljudska osobnosttemelji se na promjenama "snage" i "učinkovitosti" sinapsi
  • Sinaptička signalizacija prekida se odstranjivanjem neurotransmitera iz sinaptičke pukotine na tri načina: difuzijom, hidrolitičkom razgradnjom i ponovnim unošenjem u presinaptički element
  • Bolesti sinapse: otrovi, droge, lijekovi i protutijela mogu odabirno djelovati na različite korake sinaptičke signalizacije
 11. Neurotransmiteri, neuropeptidi i njihovi receptori
  • Postsinaptički receptori određuju narav i trajanje sinaptičke signalizacije
  • U sinaptičkoj signalizaciji neuroni rabe dvije vrste signalnih molekula: klasične neurotransmitere i neuroaktivne peptide
  • Mnogo je različitih vrsta neuroaktivnih peptida
 12. Stanični temelj ponašanja: neuronski nizovi, putovi, krugovi, mreže i sustavi
  • Neuroni su međusobno povezani na niz različitih načina
  • Nadzorni sustavi su sustavi što reguliraju rad drugih sustava
 13. Podsjetnik na građu i funkciju perifernog i autonomnog živčanog sustava
  • Periferni živčani sustav se sastoji od živaca, njihovih korjenova i spletova, perifernih neurona što oblikuju osjetne i autonomne ganglije, osjetnih receptora i glija stanica
 14. Ustrojstvo sive i bijele tvari kralježnične moždine
  • Tri debela snopa bijele tvari okružuju tri stupa i središnji dio sive tvari kralježnične moždine
  • Tri glavne vrste neurona u sivoj tvari kralježnične moždine su: stanice korjenova, stanice snopova i interneuroni
  • Bijela tvar kralježnične moždine sastavljena je od uzlaznih osjetnih, silaznih motoričkih i dvosmjernih asocijacijskih putova
  • Kliničko-anatomski sindromi kralježnične moždine
 15. Ustrojstvo sive i bijele tvari moždanog debla i malog mozga
  • Na prijelazu iz kralježnične u produljenu moždinu dolazi do bitnih promjena unutarnjeg ustrojstva
  • Vanjski izgled moždanog debla izraz je njegove unutarnje građe – izbočine i polja na površini odgovaraju jezgrama ili snopovima aksona u dubini
  • Moždano deblo sadrži 6 funkcionalnih skupina sive tvari
  • Kroz moždano deblo prolaze (ili iznjega polaze) dugi osjetni i motorički putovi
  • Moždani živci
 16. Ustrojstvo sive i bijele tvari međumozga
  • Subthalamus je malo područje složene građe, kroz koje prolaze osjetni, motorički i uzlazni monoaminski putovi
  • Talamus je razdijeljen na područja i jezgre, a aksoni talamičkih neurona oblikuju moćni talamokortikalni sustav
 17. Ustrojstvo neurotransmiterskih sustava i retikularne formacije
  • Neurotransmiteri brze ekscitacije i inhibicije: glutamat i GABA
  • Sustavi acetilkolinskih neurona
  • Sustavi monoaminskih neurona
  • Retikularna formacija zauzima središnji dio tegmentuma moždanog debla i dijeli se u tri uzdužne funkcionalne zone
 18. Regionalno, arealno, laminarno i modularno ustrojstvo moždane kore
  1. Arhitektonika je temeljna metoda istraživanja građe moždane kore
  2. Moždanu koru dijelimo u isocortex i allocortex
  3. Neuroni moždane kore su piramidni i nepiramidni
  4. Aferentni sustavi vlakana moždane kore mogu biti ekscitacijski ili modulacijski, a dijelimo ih u tri velike skupine
  5. Radijalni stupići (kolumne) su temeljne strukturno-funkcionalne jedinice moždane kore
  6. Četiri temeljna citoarhitektonska tipa moždane kore mogu se povezati s pet funkcionalnih skupina kortikalnih polja
 19. Opće moždane funkcije: uzlazni aktivacijski sustavi, EEG, stupnjevi budnosti i stanja svijesti
  • Budnost i spavanje su stanja svijesti i stanja ponašanja
  • EEG valovi se temelje na skupnim električnim svojstvima neurona moždane kore
  • Postsinaptički potencijali piramidnih neurona moždane kore imaju ključnu ulogu u nastanku EEG valova
  • Različiti sustavi aferentnih aksona uzrokuju različite promjene električne aktivnosti moždane kore
  • Ritmične oscilacije aktivnosti talamokortikalnih neurona omogućuju pojavu vretena spavanja, a predvodnik tih oscilacija je retikularna jezgra talamusa
  • Acetilkolinski i monoaminski uzlazni aksoni i retikularna formacija moduliraju ekscitabilnost talamokortikalnog sustava
  • Neurobiološki mehanizmi što omogućuju prijelaze između različitih stanja svijesti još uvijek su slabo poznati
  • Spavanje ima stadije što se ciklički ponavljaju tijekom noći
 20. Moždane ovojnice i krvne žile, ependim i koroidni spletovi moždanih komora, cirkumventrikularni organi
  • Tri moždane ovojnice ovijaju, podupiru, zaštićuju i pregrađuju tkivo središnjeg živčanog sustava
  • Arteriae vertebrales i arteriae radiculares su dva glavna izvora arterijske krvi za kralježničnu moždinu, a raspored moždinskih vena je sličan rasporedu moždinskih arterija
  • Mozak arterijsku krv prima preko unutarnjih karotidnih i vertebralnih arterija, što se na bazi mozga spoje u Willisov prsten
  • Moždano deblo i mali mozak arterijsku krv primaju preko vertebralnog bazilarnog sustava
  • Moždane komore oblaže ependim, a u njima su smješteni koroidni spletovi što izlučuju cerebrospinalnu tekućinu
  • U određenim područjima stijenki moždanih komora su smješteni posebni cirkumventrikularni organi
 21. Fiziologija cerebrospinalnog likvora i intrakranijski tlak
  • Cerebrospinalni likvor ispunjava sustav moždanih komora i subarahnoidni prostor
  • Intrakranijski tlak (tlak cerebrospinalnog likvora) ovisi o interakciji intrakranijskih volumena mozga, krvi i likvora
 22. Načela ustrojstva osjetnih sustava, vrste osjeta i osjetni receptori
  • Osjetne informacije omogućuju nastanak svjesnog osjeta, kontrolu pokreta i održavanje stanja budnosti i pozornosti
  • Svi osjetni sustavi su ustrojeni prema istom općem planu
  • Četiri obilježja fizičkog podražaja mogu se kvantitativno povezati s psihološkim svojstvima svjesnog osjeta
  • Osjetni receptori prevode svojstva podražaja u neuralne kodove
 23. Bol, toplina i hladnoća - anterolateralni osjetni sustav
  • Kožni termoreceptori bilježe i postojanu temperaturu kože i njezine promjene
  • Tri glavne vrste boli su brza površinska, spora površinska i duboka utrobna bol
  • Mehanički (Aδ-vlakna) i polimodalni (C-vlakna) nociceptori reagiraju na škodljive podražaje što oštećuju tkivo
  • Primarna aferentna nocicepcijskavlakna završavaju na sekundarnim osjetnim neuronima i interneuronima smještenim u nekoliko Rexedovih slojeva
  • Aksoni sekundarnih osjetnih neurona oblikuju anterolateralni sustav za prijenos osjeta boli i temperature, sastavljen od 4 uzlazna puta
  • Teorija nadziranog ulaza: prijenos osjeta boli može se modulirati na razini spinalnog segmenta promjenom ravnoteže između aktivnosti nocicepcijskih i ostalih aferentnih vlakana
  • Silazni putovi sustava endogene analgezije također mogu modulirati prijenos osjeta boli na razini spinalnog segmenta
 24. Dodir, pritisak i kinestezija - sustav dorzalnih kolumni
  • Mehaničko podraživanje kože uzrokuje različite oblike svjesnog osjeta, a mehanoreceptore razvrstavamo na temelju njihove sposobnosti da signaliziraju brzinu, jačinu i usmjerenost podražaja
  • Tri glavna snopa osjetnog puta za dodir i kinesteziju iz trupa i udova su: fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus i lemniscus medialis
  • Svaki dio kože je somatotopski predstavljen u primarnoj somatosenzibilnoj kori sukladno broju receptora u njemu
  • Nervus trigeminus prenosi osjet dodira i kinestezije iz područja lica
 25. Uho - organ sluha i ravnoteže
  • Organ ravnoteže i slušni organ su smješteni u unutarnjem uhu
  • Prvi neuron slušnog puta je smješten u spiralnom gangliju pužnice, a prvi neuron vestibularnog puta je smješten u vestibularnom gangliju u dnu unutarnjeg zvukovoda
  • Bubnjići slušne koščice prenose titranje zraka na tekućinu unutarnjeg uha
  • Cortijev slušni organ je smješten u pužnici
  • Organ ravnoteže se sastoji od tri polukružna kanalića, membranske vrećice (sacculus) i membranske mješinice (utriculus)
 26. Slušni i vestibularni sustav
  • Zvuk je tlačni val što se širi zrakom
  • Specifične neuronske veze povezuju neka područja moždanog debla, međumozga i moždane kore u središnji slušni sustav
  • Vrste i stupnjevi oštećenja sluha
  • Vestibularni sustav ima tri glavne funkcionalne zadaće
  • Vestibularne jezgre imaju vrlo složene neuronske veze
 27. Fiziologija oka i fototransdukcije
  • Stijenku očne jabučice oblikuju tri očne ovojnice, a njezinu nutrinu ispunjavaju staklasto tijelo, leća i očna vodica
  • Staklasto tijelo ispunjava najveći dio oka
  • Stvaranjem i otjecanjem očne vodice održava se očni tlak
  • Dioptrički aparat oka je složeni centrirani optički sustav, sastavljen od 4 refrakcijska medija sfernih površina, s tri para kardinalnih točaka
  • Četiri vrste oštrine vida su: detekcijska oštrina, lokalizacijska (Vernier) oštrina, oštrina razlučivanja i oštrina prepoznavanja
  • Spektar vidljivog svjetla je tek djelićširokog spektra elektromagnetskog zračenja
  • Čunjići i štapići mrežnice su fotoreceptori zaduženi za fototransdukciju
  • Fototransdukcija je slijed biokemijskih zbivanja u vanjskom odsječku fotoreceptora
  • Adaptacija na mrak je dvofazni proces brzog povećavanja osjetljivosti čunjića i sporijeg povećavanja osjetljivosti štapića
 28. Mrežnica i primarni vidni put
  • Mrežnica je izravni produljak međumozga, a vidni živac oblikuju aksoni trećeg neurona vidnog puta
  • Oftalmoskopom kroz zjenicu možemo promotriti očnu pozadinu (fundus) i mnogo doznati o nekim bolestima mozga i krvnih žila
  • Mrežnicu izgrađuje 5 vrsta neurona poredanih u 3 stanična sloja između kojih su 2 sinaptičke zone
  • Vidni sustav reagira na kontraste, tj. razlike stupnja osvijetljenosti različitih dijelova vidnog prizora
  • Fotoreceptori su prvi, bipolarne stanice drugi, a ganglijske stanice treći neuron vidnog puta
  • Corpus geniculatum laterale ima dorzalni i ventralni dio
  • Pulvinar je povezan s asocijacijskom vidnom moždanom korom
  • Radiatio optica se sastoji od genikulokortikalnih aksona što završavaju u primarnoj vidnoj moždanoj kori
  • Primarni vidni put je precizno retinotopno ustrojen
  • Primarna vidna moždana kora (area striata, polje 17) je heterotipni izokorteks
  • Neuroni primarne vidne moždane kore preoblikuju okrugla receptivna polja neurona mrežnice i CGLd u linearne odsječke i granice
  • Primarna vidna moždana kora ima stupićasto (kolumnarno) ustrojstvo
 29. Opažanje boja, oblika, dubine i kretanja i ustrojstvo asocijacijskih vidnih polja moždane kore
  • Vid je konsruktivni, stvaralački proces
  • Tri ključna svojstva atributa bojesu ton, jarkost i zasićenost, a opažanje boja se temelji na konstantnosti boja, oponentnosti boja i istodobnomkontrastu boja
  • Opažanje oblika se temelji na razlikovanju lika i pozadine
  • Pri opažanju kretanja u vidnom polju, vidni sustavrabi podatke o kretanju gledanog predmeta, kretanju pozadine te pokretima očiju i glave
  • Opažanje dubine se temelji na tri vrste osjetnih pokazatelja: statičkim i dinamičkim monokularnim te binokularnim
  • Pojava opažajnih konstantnosti pokazuje da se vidno opažanjeoslanja na postojana svojstva okolnih objekata, a ne na varljive i neprekidne promjene obrazaca vidnih podražaja
  • P-sustav i inferotemporalni vidni korteks imaju ključnu ulogu u opažanju boja i oblika, a M-sustav i parijetalni vidni korteks omogućuju opažanje kretanja
  • Postojanje M i P sustava je izravno dokazano i u ljudskom mozgu
 30. Mirisi i okusi - kemijski osjeti
  • Njušni sustav
  • Okusni sustav
 31. Opće ustrojstvo motoričkih sustava
  • Motorička jedinica se sastoji od alfa-motoneurona i mišićnih vlakana što ih taj motoneuron inervira
  • Tri hijerarhijske razine motoričkih sustava su kralježnična moždina, moždano deblo i moždana kora
  • Mali mozak i bazalni gangliji su dva motorička sustava što moduliraju aktivnost moždanog debla i moždane kore
  • Bolesti i ozljede pojedinih dijelova motoričkih sustava imaju prepoznatljive simptome i znakove
 32. Spinalni motorički mehanizmi i refleksi
  • Mišićna i tetivna vretena trajno bilježe različita svojstva mehaničkog stanja mišića
  • Refleks istezanja se temelji na osjetnim informacijama iz mišićnih vretena, a pridonosi regulaciji mišićnog tonusa
  • Neuronski krugovi i interneuroni kralježnične moždine imaju ključnu ulogu u procesima motoričke koordinacije
 33. Uloga silaznih putova iz moždanog debla u održavanju stava tijela i mišićnog tonusa
  • Spinalni šok i učinci presijecanja kralježnične moždine
  • Decerebracijska i dekortikacijska rigidnost imaju različite uzroke i različita obilježja
  • Decerebracijska rigidnostje posljedica pojačane toničke aktivnosti lateralnog vestibulospinalnog i medijalnog retikulospinalnog puta
  • Sažetak: za pojavu decerebracijske rigidnosti bitan je poremećaj regulacije toničke aktivnosti lateralnog vestibulospinalnog i medijalnog retikulospinalnog puta
 34. Uloga motoričke moždane kore u voljnim pokretima
  • Motorička područja moždane kore su smještena u čeonom režnju
  • Tractus corticospinalis polazi iz motoričkih i somatosenzibilnih polja moždane kore
  • Kortikospinalni aksoni na alfa-motoneurone djeluju i izravno i neizravno (preko interneurona)
  • Ozljede polja MI uzrokuju mišićnu slabost ili kljenut, a ozljede polja MII i SMA uzrokuju poremećaje izvođenja svrhovitih pokreta
 35. Mali mozak
  • Kora malog mozga sadrži tri zasebna funkcionalna područja
  • Aferentne veze malog mozga dijelimo u 5 glavnih skupina
  • Kora malog mozga ima 3 sloja s 5 vrsta neurona
  • Eferentne projekcije tri funkcionalna područja mali mozak napuštaju preko zasebnih dubokih jezgara
  • Funkcionalni sažetak: zasebna područja kore malog mozga imaju zasebne veze s mozgom i kralježničnom moždinom
  • Bolesti i ozljede malog mozga uzrokuju jasno prepoznatljive simptome i znakove
 36. Motoričke funkcije bazalnih ganglija telencefalona
  • Poput malog mozga, bazalni gangliji moduliraju aktivnost motoričke moždane kore i silaznih motoričkih putova
  • Pet tijesno povezanih jezgara oblikuje sustav motoričkih bazalnih ganglija
  • Unutarnje i vanjske veze bazalnih ganglija oblikuju jedan glavni i tri pomoćna neuronska kruga
  • Glavna aferentna vlakna za putamen i nucleus caudatus dolaze iz moždane kore, intralaminarnih jezgara talamusa i SNc
  • Neuroni strijatuma raspoređeni su u dva strukturno-funkcionalna odjeljka: matrix i striosome
  • Aksoni projekcijskih neurona strijatuma završavaju kao izravni put u GPi i SNr, a kao neizravni put u GPe
  • Bolesti bazalnih ganglija imaju karakteristična obilježja
 37. Sustav za pokretanje očiju i usmjeravanje pogleda
  • Tri para vanjskih očnih mišića pokreću očnu jabučicu oko tri osi rotacije
  • Tri moždana živca inerviraju vanjske očne mišiće
  • Pet neuralnih sustava omogućuje pet vrsta očnih pokreta
  • Očnim pokretima upravljaju brojne moždane strukture
  • Vestibulo-okularni i optokinetički refleksi održavaju oštru sliku na mrežnici tijekom okretanja glave
  • Glatki pokreti praćenja održavaju sliku pokretnog predmetana mjestu najoštrijeg vida, a njima združeno upravljaju moždana kora, mali mozak i moždano deblo
  • Pokreti vergencije omogućuju oštro gledanje predmeta što se očima primiču ili se od njih odmiču
  • Sakade usmjeravaju pogledna zanimljivi predmet
 38. Ustrojstvo i funkcija limbičkog sustava
  • Hippocampus retrocommissuralis je troslojni archicortex
  • Središnji limbički kontinuum je skup povezanih subkortikalnih struktura što se protežu od mediobazalnog telencefalona do moždanog debla
  • Corpus amygdaloideum je bazalni ganglij limbičkog sustava smješten u vrhu sljepoočnog režnja
  • Limbička i paralimbička kortikalna polja upravljaju održavanjem homeostaze i usklađuju unutarnja stanja organizma s realnostima vanjskog svijeta
  • Uzajamna povezanost neuronskih krugova i putova limbičkog sustava
  • Funkcije limbičkog sustava
 39. Hipotalamus upravlja endokrinim i autonomnim živčanim sustavom
  • Hipotalamus oblikuje stijenku i dno III.komore, a dijeli se na tri poprečne i tri uzdužne zone
  • Prednji režanj hipofize (adenohypophysis) je vezan uz parvocelularne, a stražnji režanj (neurohypophysis) uz magnocelularne neurosekrecijske neurone
  • Neuroni hipotalamusa uključeni su u 4 vrste refleksa
  • Hipotalamus upravlja aktivnošću autonomnog živčanog sustava
 40. Neurobiologija bioloških ritmova i motivacijskih stanja
  • Neurobiologija bioloških ritmova
  • Neurobiologija termoregulacije
  • Neurobiologija pijenja i žeđi
  • Neurobiologija hranjenja, gladi i sitosti
 41. Neurobiologija emocija i spolnosti
  • Amigdala imaju ključnu ulogu u osjećajima straha i tjeskobe
  • Zbog čega je stres loš za vaš mozak?
  • Spolnost i mozak: spolna diferencijacija ljudskog mozga
 42. Neurobiologija pozornosti i funkcije stražnje tjemene i dorzolateralne prefrontalne moždane kore
  • Pozornost je svjesni psihološki proces, a može biti odabirna ili podijeljena
  • Ozljede tjemenog režnja uzrokuju raznovrsne poremećaje što imaju sličnu podlogu
  • Sustav pozornosti je mreža razdvojenih, ali funkcionalno povezanih moždanih struktura
  • Posebna obilježja sustava radnog pamćenja
 43. Psihologija i anatomija učenja i pamćenja
  • Učenje i pamćenje su temelj ljudske osobnosti
  • Dvije glavne vrste učenja su neasocijacijsko i asocijacijsko učenje
  • Proces pamćenja ima tri stadija
  • Složeno asocijacijsko pamćenje u čovjeka može biti eksplicitno (deklarativno) ili implicitno (proceduralno)
  • Neuroanatomija pamćenja
  • Strukture medijalnog temporalnog režnja su bitne za uspostavu dugoročnog eksplicitnog pamćenja, ali nisu skladišta pamćenja
 44. Sinaptička plastičnost i stanični mehanizmi učenja i pamćenja
  • Učenje i pamćenje se temelje na pojavama sinaptičke plastičnosti
  • Tijekom habituacije i senzitizacije se mijenja presinaptička egzocitoza neurotransmitera
  • Snažna aktivacija ekscitacijskih sinapsi u hipokampusu uzrokuje pojavu dugoročne potencijacije (LTP)
  • Glutamatni NMDA-receptori imaju važnu ulogu u pojavi LTP
  • Dušični monoksid (NO) je nova vrsta signalne molekule, a u mozgu djeluje kao povratni glasnik u procesu volumne transmisije
  • Pojava LTP u CA1 polju hipokampusa vjerojatno je stanična podloga asocijacijskog učenja
 45. "Temelji Neuroznanosti"