Voditelj:
Doc.dr.sc. Milan Radoš

Izuzetan razvoj medicinske tehnologije tijekom zadnjih nekoliko desetljeća značajno je unaprijedio dijagnostičke ali i istraživačke potencijale neuroradioloških metoda. Poseban iskorak je napravljen razvojem funkcijske magnetske rezonancije (fMRI) početkom 90-ih godina prošlog stoljeća koja je uz pomoć BOLD signala (od eng. Blood Oxygen Level De-pendent signal) otvorila vrata razumijevanju funkcijskog ustroja mozga. Ova metoda je našla svoju primjenu kako u redovitoj kliničkoj praksi najčešće u sklopu predoperativne obrade neurokirurških pacijenata, tako i u brojnim istraživanjima mentalnih procesa na-pose u pacijenata kod kojih ne postoji jasno strukturno oštećenje u podlozi mentalnog poremećaja. Nadalje, razvojem difuzijskih traktografskih metoda snimanja (DTI, od eng. Diffusion Tensor Imaging) postalo je moguće jasnije i detaljnije proučavati bijelu tvar mozga, te odnose, tijek i morfologiju zasebnih aksonalnih putova. Usprkos svojoj nedvoj-benoj dijagnostičkoj i istraživačkoj korisnosti ove metode još uvijek nisu široko prisutne prvenstveno stoga što su tehnički vrlo zahtjevne, a isto tako analiza snimljenih sekvenci traži kompleksnu multidisciplinarnu ekspertizu.
Jedan od važnih ciljeva HIIM-a je održati i unaprijediti razinu izvrsnosti koja je dosegnuta u strukturnim MR snimanjima, no isto tako je od posebnog interesa uspostaviti i usavršiti funkcijske metode snimanja mozga. U skladu s tim nastojanjima je 2013.g u sklopu Od-sjeka za slikovni prikaz mozga na HIIM-u osnovan i Laboratorij za funkcionalno oslika-vanje mozga. Iako je je i prije ustroja Laboratorija postojala značajna aktivnost vezana za pokretanje i uspostavu funkcijskih metoda snimanja mozga upravo je njegovo osnivanje dalo formalni okvir i dodatni zamah ovim naporima. Nedugo nakon instalacije novog 3T MR uređaja u rujnu 2007.g. (Magnetom TrioTim, Siemens, Njemačka) počeli smo s testi-ranjem i podešavanjem sekvenci za funkcijska snimanja tako da smo već tijekom 2008.g. uspjeli standardizirati i uobličiti osnovne paradigme za lokalizaciju primarnog osjetnog, motoričkog, slušnog i vidnog korteksa. Isto tako uveli smo i funkcijsku paradigmu imeno-vanja predmeta koja se pokazala vrlo uspješna u lateralizaciji i lokalizaciji govornog kor-teksa. Spomenute metode nisu samo unaprijedile neuroradiološku dijagnostiku nego su dovele i do boljeg planiranja operativnih neurokirurških zahvata što je od presudnog utje-caja na smanjenje postoperativnih neuroloških ispada. S obzirom da se radi o specifičnim dijagnostičkim procedurama korisnici naših usluga u početku su bili ograničeni gotovo u cijelosti na pacijente koji su dolazili iz KBC Zagreb kao vodeće bolnice u RH. No, vreme-nom su i drugi centri počeli koristiti mogućnosti funkcijskih snimanja mozga te smo stoga ove godine organizirali i tečaj pod nazivom „Klinička primjena funkcijske magnetske re-zonancije“ s ciljem da potencijalne korisnike upoznamo s mogućnostima ali i ograničenji-ma ovih metoda. Trenutno je HIIM jedino mjesto u RH u sklopu kojeg je moguće napraviti funkcijska MR snimanja, što je donekle i razumljivo jer je pokretanje i kritička promjena ovih metoda moguća samo u ustanovama koje imaju snažno znanstveno i akademsko zaleđe.
Osim u klinici fMRI i DTI imaju i važnu primjenu znanosti kao iznimni istraživački alati. S obzirom na izvrsnost u klasičnoj neuroanatomiji po kojoj je HIIM prepoznat i u svijetu ne iznenađuje kako je DTI metoda vrlo brzo iskorištena za proučavanje putova u fetalnom mozgu što je dovelo i do nekoliko radova publiciranih u prestižnim časopisima. Na polju funkcijske magnetske rezonancije uspostavljena je suradnja s jednim od najprestižnijih centara (Yale University, SAD) s ciljem da se pokrene snimanje i analiza funkcijske MR u „mirovanju“ (resting state fMRI). Valja napomenuti kako je Laboratorij za funkcionalno oslikavanje mozga otvoren za suradnju sa svima drugim sastavnicama Medicinskog fakul-teta i Sveučilišta s ciljem da se kroz interdisciplinarni pristup unaprijedi kvaliteta kliničke skrbi ali i znanstvenih istraživanja.

Head:
Assistant Professor Milan Radoš; MD, PhD

In the last decades a remarkable development in medical technology has significantly im-proved diagnostics and research potential in the field of neuroradiology. An outstanding step forward was the development of functional magnetic resonance imaginig (fMRI) in the early 90s in which the BOLD signal (Blood Oxygen Level Dependent signal) is used for understanding the functional organization of the brain. This method has found its place in both clinical practice, usually as a part of preoperative treatment of neurosurgical patients, as well as in numerous studies of mental processes especially in patients with mental dis-orders but no clear underlying structural damage. Furthermore the development of diffu-sion tensor imaging tractography made possible to do clearer and more detailed studies of brain white matter and flow, interrelations and morphology of individual axonal path-ways. Despite its undoubted diagnostic and research benefit these methods have not yet been commonly used while they require demanding technical support and recorded se-quences postprocessing is a multidisciplinary field. One of the main goals of CIBR is to maintain and further develop achieved expertise in structural MRI, but also to reach the same for functional brain imaging. According to this in 2013 Laboratory for functional brain imaging was founded at the Division for brain imaging, CIBR. This was just a formal act to further encourage these efforts, since there was significant work with functional methods already in motion. Not long after the installation of new 3T MRI device in Sep-tember 2007 (TrioTim, Siemens, Germany) we started testing and adjusting the sequences for functional imaging so in 2008 there where standardized and basic paradigms for the localization of primary sensory, motor, auditory and visual cortex. These methods have not only improved neuroradiological diagnosis but also lead to better planning of neuro-surgical procedures, which led to less postoperative neurological impairments. Given that this is a highly specific diagnostic test our patients were in the beginning almost entirely the patients of the leading hospital in Croatia, University Hospital Centre Zagreb. Over time other centers were included and started to use functional brain imaging, so this year we organized a course entitled ‘Clinical application of functional magnetic resonance’ to inform potential users about this method’s capabilities and limitations. Today the CIBR is the only place where functional brain imaging is preformed, which is somewhat under-standable since the establishment and application of these methods is possible only in high-ly specialized scientific and academic institutions. Apart from fMRI and DTI use in the clinic they are extraordinary research tools. Due to the CIBR widely known excellence in classical neuroanatomy it is not surprising that it wasn’t long before DTI was used to for studying pathways in the fetal brain. This research papers were published in several lead-ing journals. Collaboration with Yale University, USA has been established in order to start the recording and analysis of functional brain imaging in resting state. Laboratory for functional brain imaging is open for collaboration with all departments in Medical School as well as the University to achieve the interdisciplinary approach and improve the quali-ty of clinical and also scientific practice.